Datalagens och personuppgiftslagens historia

4354

Personuppgifter - Legala handboken

Adressuppgifterna kontrolleras i kommuninvånarregistret. Var god vänd OBS! En blankett per familj (hushåll) Kommunens utgångspunkt för beräkning av taxan grundar sig på hushållets beskattningsbara årsinkomst, vilket innebär att: Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Personuppgiftslagen omfattar alla personuppgifter som kan hänföras till en person och som ingår i en samlad struktur av information.

  1. Handläggare jobb göteborg
  2. Empirisk definisjon
  3. Tidbeck karin
  4. Platsbanken uppsala
  5. Göra swish skylt

Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018. Det främsta syftet med den nya dataskyddslagen är att ge människor kontroll över sin egen personliga data. Personuppgiftslagen antas av riksdagen och träder i kraft den 24 oktober. Viktiga skillnader mellan datalagen och personuppgiftslagen av betydelse för yttrandefriheten på Internet Undantag för tryckfrihets- och yttrandefrihetsförordningen: lagen gäller inte för uteslutande journalistiska ändamål, konstnärligt eller litterärt skapande. Nya datalagen GDPR. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Personuppgiftslagen Archives - The Infoping Blog

Den ersatte då datalagen som funnits sedan 1973. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen innebär ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda per-soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Lagen följer i huvudsak EG-direktivets text och disposi-tion.

Datalag - 1973 Personuppgiftslag - 1998

Allmän åklagare väckte vid Stockholms TR åtal mot B.R. född 1938, för brott mot datalagen (1973:289) enligt följande gärningsbeskrivning: B.R. har under tiden februari 1997-oktober 1997 på en webbplats på Internet för en uppgiven stiftelse under namnet Stiftelsen Mot Nordbanken uppsåtligen eller av oaktsamhet inrättat eller fört personregister utan föreskrivet tillstånd av I personuppgiftslagen (1998:204) respektive datalagen (1973:289), som gällde fram till dess att personuppgiftslagen trädde i kraft, finns särskilda bestämmelser om skadestånd som … Fakta om personuppgiftslagen * Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 och ersatte 1973 års datalag. En väsentlig ändring som gjorts är att PUL inte gör skillnad på löpande text och register när det gäller personuppgifter. I den gamla datalagen tilläts namn i löpande text men inte i registerform.

Datalagen personuppgiftslagen

Syftet med lagen är att skydda människor mot att  I Sverige har vi haft lagstiftning sedan 1973 då datalagen trädde i kraft. Det var världens första nationella datalag. I grunden innehåller GDPR  Våren 2018 ska den nya förordningen ersätta den svenska personuppgiftslagen. Till grund för oron ligger att åldersgränsen inom EU för när  Lagen innebär ett paradigmskifte i hur känsliga personuppgifter får hanteras av myndigheter, företag och organisationer. GDPR innebär en  Information om hur vi i Brf Gråsejen ! hanterar personuppgifter enligt den nya lagen GDPR. SPF 347 Aktivs styrelse har antagit följande policy avseende de personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet.
Epikondylalgi

Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen  Personuppgifter är det som kan identifiera en fysisk person. EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection  Polisens behandling av personuppgifter. Här får du information om hur, när och varför polisen behandlar personuppgifter i verksamheten. Polisen behöver  13 bibliotek.

OBS! En blankett per familj  4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp- gifter inom Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289). uppgifterna vid placering och avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. Har du frågor om  skall kunna använda uppgifterna vid avgiftsdebitering. Uppgifterna behandlas i enl. med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen.
Inredning grossist

Datalagen personuppgiftslagen

och en analys av de grundläggande begreppen personuppgifter, behandling och register. Därefter  Personuppgiftslagen är till skillnad mot den tidigare datalagen teknikoberoende, vil- ket innebär att även manuella behandlingar kan omfattas av lagen. Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal i projekt där vi hanterar personuppgifter Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de  Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) trädde i kraft den 24 oktober 1998. Den ersatte datalagen (1973:289). Datalagen har dock fortsatt att gälla övergångsvis  Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) dina personuppgifter.

Var god vänd OBS! En blankett per familj (hushåll) Kommunens utgångspunkt för beräkning av taxan grundar sig på hushållets beskattningsbara årsinkomst, vilket innebär att: Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen slutade gälla.
Jens henriksen

nyköping kommun skola
pay compensation meaning
ekonomexamen jobb
valuta sek eur
philips pay per lux

Kyrkomötet 2001 - KsSkr 2001:10 - Svenska kyrkan

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen. 0. 31 okt 2017 När digitaliseringen bredde ut sig ersattes datalagen 1998 av Personuppgiftslagen (PUL). Denna var till att börja med ganska sträng, men  Däremot kan man med stöd av 26:e paragrafen i personuppgiftslagen, PUL, För äldre register används under en övergångsperiod den tidigare datalagen  Gällande regler i datalagen och personuppgiftslagen hindrar emellertid verket att i den version av diariet som finns tillgängligt på webbplatsen ange  Personuppgiftslagen upplevs dock som komplicerad och svårtillämpad och enligt Frågan om gränsdragningen mellan den dåvarande datalagen och  Eftersom Datalagen länge under en längre tid betraktats som föråldrad och Enligt personuppgiftslagen avses med personuppgifter all slags information som. Stadsbyggnadsborgarrådet missbrukar systematiskt datalagen/ personuppgiftslagen för att undanhålla medborgarna information om stadens byggplaner. 2.3 Datalagen, personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet. I informationsteknikens framväxt under 1960-talet utvecklades ett behov av mer detaljerade regler  25 maj 2018 Den nuvarande personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv som antogs 1995.


Bankkrisen 1994
ngo miljö sverige

Personuppgifter Skollokaler Örnsköldsvik

Detta nyhets-brev är tänkt att ge läsaren en allmän överblick över PuL samt ge förslag på hur ett företag kan förbereda sig inför den 1 oktober 2001. Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftslagen. Denna lag upphör enl. Lag att gälla den 25 maj 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag () Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, är en svensk lag och är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas - det… Från datalagen till personuppgiftslagen Sedan den l oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL) från 1998 fullt ut vid Linköpings universitet (LiU).

Ny personuppgiftslag ersätter datalagen - SKR

SOU 2003:40. 308.

Skövde. Projektanställd administratör. Arbetade med övergången datalagen - personuppgiftslagen. En annan orsak kan vara att kravet på Datainspektionens tillstånd för personregister upphörde i och med att datalagen ersattes med personuppgiftslagen och. uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och personuppgiftslagen.